کتاب دانشنامه مصور جنگ جهانی اول

کتاب دانشنامه مصور جنگ جهانی اول

170,000تومان

کتاب دانشنامه مصور جنگ جهانی اول

دایره المعارف مصور جنگ جهانی اول: اولین سال های قرن بیستم بود و خصومت در واکنش اروپا روز به روز بیشتر می شود. انگلیس ، فرانسه و آلمان در یک دادخواست دیگر برای تجارت و افزایش پول نقد تجاری شرکت می کنند.

روسیه و امپراتوری اتریش-مجارستان همچنین می توانند برای افزایش حاکمیت خود بر بالکان و اروپای جنوب شرقی تلاش کنند.

دردسترس:1 عدد در انبار

دردسترس:1 عدد در انبار

X